KUNSKAPSTEST INFÖR UTBILDNING

RÄTT NIVÅ GER BRA RESULTAT

 

Våra kunskapstest hjälper människor att hamna på rätt nivå i utbildningssystemet och används inför studier inom SFI, grundläggande och gymnasial nivå inom Komvux samt Språkintroduktion och övriga introduktionsprogram på gymnasiet. Testen är enkla att genomföra och ger studie- och yrkesvägledaren ett bra underlag till att kunna göra en välgrundad studieplanering för varje individ. Testresultatet visar personens verkliga förmågor och ger en klar bild av vilken startnivå som passar.

Systemet skapar ett unikt test för varje testtagare utifrån en bank av testdelar. Testen kombinerar läs- och hörförståelseuppgifter som rättas per automatik med skrivuppgifter som bedöms av vårt pedagogteam. Kombinationen ger en kvalitativ bedömning och rekommendation. För personer med dyslexi och synnedsättning finns även särskilt anpassade test.

Efter genomfört test levereras resultatet tillsammans med en rekommendation från våra distanspedagoger inom 24 timmar.

Vi följer Skolverkets riktlinjer och bedömningskriterier för ämnet. Resultatet visas i form av rekommenderad startnivå/kurs. Den slutgiltiga startnivån sätts av den egna testledaren baserat på testresultatet och distanspedagogens rekommendation. Våra distanspedagoger finns alltid till hands för diskussion och support kring enskilda bedömningar.

Educateits kunskapstest

• har autentiskt innehåll som t ex radioinslag och tidningsartiklar
• visar aktuell kunskapsnivå - värdefullt när formell behörighet saknas
• kan användas för att ge en behörighetsnivå inför studier
• visar rekommenderad startnivå inför studier
• minskar risken för misslyckande i studierna
• kan ge snabbare studietakt
• kan utgöra grunden för en studieplan
• styrker behörighet för den som saknar dokument
• visar personens styrkor och svagheter i ämnet

SVENSKA

Svensktestet ger startnivåer från grundläggande svenska till och med Svenska 3. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse och skriftlig produktion. Utifrån testresultatet kan en säkrare startnivå fastställas inför studier i ämnet.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Testet i svenska som andraspråk ger startnivåer från grundläggande till och med Svenska som andraspråk 3. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och det talade språket. Utifrån testresultatet kan en säkrare startnivå fastställas inför studier i ämnet.

SFI

SFI-testet ger startnivåer från SFI B till och med SFI D. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, skriftlig produktion och muntlig produktion och interaktion. Utifrån testresultatet kan en säkrare startnivå fastställas inför studier i SFI.

ENGELSKA

Engelsktestet ger startnivåer från grundläggande engelska till och med Engelska 7. I en testprofil redovisas färdigheter vad gäller läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och det talade språket. Utifrån testresultatet kan en säkrare startnivå fastställas inför studier i ämnet.

MATEMATIK

Matematiktestet ger startnivåer från grundläggande matematik till och med Matematik 4. I en testprofil redovisas nivåer inom aritmetik, algebra och funktioner, geometri samt statistik och sannolikhetslära. På de högre nivåerna även inom exponentialfunktioner, differential – och integralkalkyl samt trigonometri.

NATURVETENSKAP

Testet används inför studier inom naturvetenskap på grundskolenivå eller gymnasial nivå. Efter testet erhålls en testprofil i kemi, biologi och fysik samt ett sammanställt testresultat på grundskolenivå eller gymnasial nivå.

TEST FÖR INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Våra test som används inom Språkintroduktion och övriga introduktionsprogram är särskilt anpassade för åldersgruppen 15-20 år.

Jobbet med att sortera in "okända elever" har blivit väsentligt enklare sedan delkurserna och ert testsystem kom in i bilden!

Anna Stelin, Vuxenutbildningen i Hallsberg

LÄSFÖRSTÅELSE

Uppgifter i olika format, t ex lucktext, rätt/fel och sätta rubrik. Läsförståelsen rättas automatiskt av systemet.

HÖRFÖRSTÅELSE

Ljudfiler med autentiskt material, t ex hämtat från radioprogram. Testtagaren lyssnar och svarar på frågor genom att välja bland olika möjliga svarsalternativ. Hörförståelsen rättas automatiskt av systemet.

SKRIVUPPGIFT

Innehåller en mängd olika uppsatsämnen för att passa alla olika testtagare och inspirera till så bra skrivproduktion som möjligt. Skrivuppgiften bedöms av våra distanspedagoger.

TESTSITUATIONEN

Testet läggs upp av ansvarig på plats och görs därefter av testtagaren på dator. Datorn rättar läsförståelse och hörförståelse. Våra distanspedagoger bedömer skriven del av testet. Utifrån resultatet av läsförståelse, hörförståelse och skrift rekommenderar distanspedagogen en behörighetsnivå. Testresultat levereras senast nästkommande vardag efter utfört test. Den ansvarige på plats kan komplettera med bedömning av talad nivå och sätter den slutliga behörighetsnivån. Testresultat i form av en tydlig testprofil kan levereras via e-post, sms, pdf eller utskrift.

Utrustning
Testen kan anordnas i både små och stora sammanhang. En dator med tillhörande hörlurar är tillräckligt för att ett test ska kunna läggas upp, genomföras och bedömas.

Administration
Administrationen är enkel eftersom testen snabbt och lätt läggs upp i testsystemet och testtagaren direkt kan logga in för att göra testet. Resultatet presenteras efter att en rekommenderad startnivå tagits fram av våra distanspedagoger. Testresultatet kan sedan skickas från systemet till testtagaren via e-post eller sms. Testresultatet kan även överföras till andra datasystem.

Testets delar
Testsystemet skapar ett unikt test för varje testtagare utifrån en bank av testdelar.

De ingående testdelarna uppdateras och byts ut för att kunna spegla aktuella ämnen och trender i samhället. Varje ny del som läggs in i systemet föregås av en utprovning.

Pedagog på distans
Genom tjänsten Pedagog på distans erhålls en neutral bedömning av skriven text i språk, rekommendation om startnivå och tillgång till distanspedagogernas support. Tjänsten ger minskad administration kring testverksamheten. Våra distanspedagoger är behöriga lärare med lång erfarenhet av undervisning och bedömning av målgrupperna som testen riktar sig till.

Bedömning
Vi följer Skolverkets riktlinjer och bedömningskriterier för ämnet. Den slutgiltiga startnivån sätts av den egna testledaren utifrån testresultatet och distanspedagogens rekommendation.

Säkerhet
För ökad säkerhet i testsituationen används programmet Safe Exam Browser (SEB). Programmet, som är gratis, gör så att datorn låses till testet. Detta innebär att användaren inte kan surfa till andra sidor på webben, skriva ut, ta skärmdumpar, etc.

TEST SOM KVALITETSÄKRAR OCH UTVECKLAR ER VERKSAMHET

Vi är måna om att era elever ska få bästa möjliga vägledning. Därför jobbar vi kontinuerligt med att revidera och vidareutveckla våra test för att kunna ge säkra rekommendationer om rätt startnivå.

TESTRESULTATETS ANVÄNDNINGSOMRÅDE

 • Behörighetsgivande inför studier inom Komvux/SFI
 • Nivåbestämning inför nationella delkurser
 • Nivåbestämning inför yrkesutbildning/yrkeshögskola
 • Nivåbestämning efter ej avslutad SFI och/eller självstudier
 • Som en del av validering eller särskild prövning
 • Nivåbestämning i skarven mellan gymnasieskola och Komvux
 • Nivåbestämning inför exempelvis fortbildning

MÅLGRUPPER

 • Den som vill påbörja studier och inte har betyg i ämnet
 • Den som vill påbörja en yrkesutbildning och inte har den formella behörighet som krävs för utbildningen
 • Den som har ofullständiga betyg från grundskola och/eller gymnasieskola
 • Den som vill pröva sin nivå i ämnet efter studier i annat land, exempelvis engelska eller matematik
 • Den som vill pröva sin nivå efter självstudier
 • Den som vill pröva sin nivå efter studier i ämnet inom annan skolform som exempelvis efter folkhögskolestudier
 • Den som vill fortbilda sig inom sitt yrke, exempelvis inom vården

VINSTER MED TESTEN

 • Lättare att göra upp en studieplan. Att utgå från en aktuell nivå i det ämne som ska studeras kan ge färre misslyckanden för den studerande.
 • Kortare studietid. Aktuell nivå i testat ämne kan ge kortare väg mot slutmålet, exempelvis när test görs efter självstudier eller studier inom annan skolform.
 • Lättare att individanpassa undervisningen efter test. Testresultatet visar styrkor och svagheter i testat ämne.
 • En statistikfunktion för att följa upp testanvändning och underlätta planering av verksamheten.
 • Möjlighet till överföring av testresultat till andra elevsystem underlättar antagningsprocessen.
 • Utskick av testresultat per e-post ger testtagaren snabb feedback.

UTPROVNING OCH KVALITET

Testen utprovas och kvalitetssäkras kontinuerligt. Kvalitetssäkring har gjorts där resultat från studier i ämnet jämförts med erhållen behörighetsnivå från test. De delar som ingår i testen kvalitetssäkras genom att utprovas, revideras och omarbetas.

KONTAKTA OSS

Kontakta oss och berätta om era behov och önskemål så återkopplar vi med ett förslag och en offert.